САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


     

  Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
    При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.          В самостоятелна форма може да се обучават:
                    ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
                    ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2; от Наредба за училищното и предучилищното образование.
                    ученици с изявени дарби;
                    лица, навършили 16 години.

1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата